Languages

Projects

Forsking på effekt av implementering av sjumilssteget i 5 kommunar

Prosjektleiar: Anette Wolff, HIFUS

Samarbeidspartar forsking: HIFUS og Norsk institutt for by og regionsforskning v/ Heidi Bergsli, PhD samfunnsgeografi

Forprosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond Vest

Periode: 2015-16

 

I juni-14 fekk prosjektet ”Sju steg for fem kommunar -Sjumilssteget og folkehelse i kommunane” verkty som skal sikre at artiklane i barnekonvensjonen vert brukt til å planlegge og kvalitetssikre tenestene til barn og unge i kommunane. Kommunane som er involvert er Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen (HAFS).Prosjektet skal arbeide med tverrfagleg samarbeid, kompetanse og felles forståing om korleis ein implementerer FN sin barnekonvensjon i kommunane. Eit hovudmål med prosjektet er inkludering og medverknad frå brukarar for å sikre best mogleg ivaretaking av barn, unge og familiar.

Dei involverte kommunane ynskjer at effekten av prosjektet blir forskingsmessig analysert for å kunne evaluere betydinga av implementering av sjumilssteget (følgeforsking). Det er bakgrunnen for hovudforskingsprosjektet vi planlegg og kvalifiseringsprosjektet vi no ynskjer å starte opp med. Målet for hovudforskingsprosjektet er å utvikle og effektevaluere gode verkty for å oppnå sunne, integrerande oppvekstmiljø for barn og unge som er forankra i barna sine behov. Vi ynskjer å sjå spesifikt på kva betyding implementering av sjumilssteget har for

  1. Brukarmedverknad/samhandling med innbyggarane innan folkehelse (eit av fokusområda til sjumilssteget). Basis vs. 3 år etter. Sikrar det kommunane betre tenester?
  2. Det tverrfaglege og interkommunale samarbeidet og korleis effektivisere kommunikasjon (overføringsverdi til folkehelsetiltak i andre kommunar og til andre temaområder)

_____________________________________________________________________________________

 

Samarbeidsprosjekt med AVANS for å finne optimale løysingar for samhanding i rehabiliterings- og attføringsfaget

 

Prosjektperiode: 2015-16

Prosjektleiar: AVANS

Prosjektmedarbeidar: Anette Wolff, HIFUS

Forprosjekt støtta av Innovasjon Norge

 

______________________________________________________________________________________________

 

Helseundersøkinga i Sogn og fjordane

På prosjektskisse plan/under arbeid; søknader om finansiering er sendt

Prosjekteigar og prosjektleiar: Anette Wolff, HIFUS

Helse-utfordringane framover blir store, og ein må fokusere på å utvikle både tenesta som behandlar sjuke og kunnskapen om helse og helsetenestene.  Sogn og fjordane har lenge blitt sett på som eit fylke med høg trivsel og god helse. Haugland internasjonale FoU-senter (HIFUS) ynskjer her, saman med kunnskapsmiljø frå bl.a. Universitetet i Bergen, Helse-Førde og Høgskulen i Sogn og fjordane, å skape eit unikt prosjekt som kan vere med på å fronte Sogn og fjordane innan kunnskapsbasert folkehelse. Ved å opprette eit kvalitetsregister av data basert på spørjeundersøkingar, intervju, objektive biologiske testar og ein biobank med blodprøvar med samtlege personar i fylket over 13 år, vil vi lage ein base som ein kan nytte for å identifisere risikoelement for sjukdom eller faktorar som beskyttar, såkalla «friskelement».  Dette er data ein treng for å få oversikt over kor ein bør sette inn tiltak for å minimalisere sjukdom/skade. Vi meiner at prosjektet har stor gjennomføringskapasitet p.g.a. det allereie breie, dedikerte samarbeidet i forhold til kunnskapsmiljø og forsking og fordi Sogn og fjordane har ein forholdvis oversiktleg befolkning. Prosjektet har vidare stor samfunnsverdi fordi det vil føre til ny kunnskap som kan bidra til betre helse i spesifikke risikogrupper, og på generell basis, samt med eit stort potensiale for innovasjon i helsesektoren og for framtidsretta forsking.

Data frå prosjektet kan nyttast til alt frå helseovervaking til å finne ny informasjon og vitskap om kva vi bør legge til rette for; og som eit grunnlag for seinare følgjeforsking. Eit formalisert samarbeid for samskaping i forhold til folkehelse på tvers av offentleg/privat/frivillegheit vil ha stor samfunnsnytte og overføringsverdi til andre kommunar og organisasjonar, også i andre områder enn folkehelse.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Samarbeidspart i arrangering av migrasjonshelse-kurs i Førde

Prosjektleiing: Lærings- og meistringssenteret i Førde

Samarbeidspartar: UWC, RKHR, HIFUS, Helse-Førde

Planlagt kurstid: Januar 2016

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Skrive artikkel saman med Høgskulen i Sogn og fjordane om erfaringar frå utvida samhandling ved Røde kors Haugland rehabiliteringssenter

Prosjektleiar: Anette Wolff, HIFUS

Forskingsmedarbeidarar: Lars Kyte, førstelektor og Ole Kleiven, PhD, Høgskulen i Sogn og fjordane

Prosjektperiode: haust 2015, evt vår 2016.

 

_____________________________________________________________________________

 

Survival of conflicts

(Former title "GET UP, STAND UP”! –Education and rehabilitation of young land mine victims)

Project owner:UWC RCN

Project partners: RKHR, Red Cross, HIFUS

Project leader research: Anette Wolff, HIFUS

 
This is an interdisciplinary joint project between the Norwegian Red Cross, United World College Red Cross Nordic (UWC RCN), Red Cross Haugland Rehabilitation Centre (RKHR) and Haugland International Research and Development Centre (HIFUS) in which each Institution contributes with their expertise in Education, Health improvement and Research, respectively. The project is supported financially by the Red Cross allocation from the Ministry of Foreign affairs in the period 2012-2014. The aim of the project is to facilitate education and provide necessary care, therapy, medical support and independence training for land mine victims in order to empower young persons that have been injured by mines through high quality education, active participation in their civil society and to achieve an active working life.

The project is based on recruitment of two young land mine victims each year and offer them a two-year stay and education at international baccalaureate level at UWC RCN in Flekke in Sogn og Fjordane. Collaboration and co-location with RKHR (Haugland rehabilitation centre) will provide skilled rehabilitation services for the participants in order to secure that their physical needs are met and their ability for daily activities and participation can improve. HIFUS is also located at Haugland campus and will coordinate and manage the project and lead the studies which evaluate different effects of the stay for the participants (the research part).

An essential goal for this project is that the students eventually will return to their home countries to be resources in their local societies and show that disabled persons can contribute. An UWC-education will also open many doors for the persons to continue academic studies at International Universities.

Research methods that will be used:
Questionnaire: SF-12 (Measure different health aspects; physical and mental health)
Questionnaire: Canadian Occupational Performance Measure (monitor participation)
Qualitative Interview: Participants, Teacher, RKHR mentor

 

Status 2015: Interviews and SF36 quality of life measures have been collected from 8 participants. HIFUS are interested in collaborators in order to analyze and use the research data.

___________________________________________________________

English