Avslutta prosjekt

"KaNo- evaluering av eit rehabiliteringsprogram for unge voksne som er ferdigbehandla for kreft”
PhD-student May Hauken ledar dette prosjektet, some er eit samarbeid mellom HIFUS, Røde Kors Haugland rehabiliteriingssenter og HEMIL-senteret, Bergen. Prosjektet er finansiert av Eckbo fondet, Kreftforeninga og RKHR, og vil vare mellom 2010-2014. Preliminære resultat av studien viser at pasientane har god nytte av intervensjonen og at dei er særs fornøgde med opplegget. Vi arbeidar for å fortsette med prosjektet utover perioden.
Les meir:www.kvano.no

May Hauken disputerte for PhD-graden ved det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen den 6 januar 2015.

Rehabiliteringsprogram for unge voksne som er ferdigbehandla for kreft er no etablert som tilbod ved RKHR.

___________________________________________

Gulating/Thing 
Gulatinget var fødestaden for Norge som demokratisk stat leda av lova, med eit system med storting representert av valde personar. Gulatinget er vidare ein del av ¨Thing Sites International Networking Group” saman med Island, the Isle of Man, Skottland, Shetland, Orknøyane og Færøyane. Arild Bergstrøm og Siri Ingvaldsen representerar HIFUS i EU-nettverket om Thing. Prosjekt-periode: 2009-2013.
Les meir:
http://www.gulatinget.no/Default.aspx?alias=www.gulatinget.no/gulating
http://www.thingsites.com

Siri Ingvaldsen har også skrevet ei bok om Gulatinget, som vart lansert I 2012 og some er tilgjengeleg på både norsk og engelsk.

______________________________________________

Samhandling i rehabilitering (RKHR, NAV, Primærhelsetenesta) 
RKHR, NAV og primærhelsetenesta har saman initiert eit prosjekt som har som mål å auke samhandlinga mellom dei for å få til betre helseteneste for unge personar som har utfordringar med å komme tilbake til arbeid pga sjukdom, skade eller andre lyte. Helsedirektoratet har tidlegare støtta to pilotprosjekt innan samhandling med RKHR som prosjektkoordinator. Vidare finansiell støtte har no blitt garantert for 2012/2013 for å teste ut modellen some er blitt laga for å auke samarbedet gjennom heile rehabiliteringsforløpet mellom pasient, RKHR, NAV og primærhelsetenesta. Vi vil også involvere arbeidsgjevar i delar av prosjektet med mål om å få til eit mest mogeleg saumlaust forløp for pasienten. MD Eirik Fismen, Ergoterapeut Linda Meiar og MD Henrik Høberg vil vere involvert I prosjektet frå RKHR si side, saman med lokale og eksterne NAV-ansatte, personar frå primærhelsetenesta og forskingsekspertise frå Høgskulen I Sogn og fjordane.

___________________________________________________

Effekt av tilpassa fysisk aktivitet som del av rehabiliteringsprogrammet for sjukeleg overvektige pasientar 
PhD-studentane Eivind Aadland and Randi Jepsen, begge ansatt ved Avdeling for helsefag, Høgskulen I Sogn og fjordane, studerar kva effektar tilpassa fysisk aktivitet har som del av livsstilsendring intervensjon ved Haugland for overvektige personar. Dei ser både på objektive data (blodprøver), fysiske parametre og livskvalitet. Dei vil følge dei inkluderte pasientane I minst 2 år etter intervensjonen. Prosjekt-periode: 2010-2014.
Les meir:
http://www.hisf.no/no/forsking/fou_prosjekt/helsefag_fou_prosjekt/livsst...

____________________________________________________________

UWC og asylmottak 
UWC har lang erfaring I å samle menneske frå heile verda og på tross av skiljelinjer på ein stad. Denne spesialiserte erfaringa kan bli utforska og brukt som ressurs opp mot unge personar på asylmottak. Studentar og lærarar frå UWC har vitja Bergum asylsenter i Førde vekentleg og har bidratt med alt frå å passe barn, lære vekk norsk og engelsk, starta kvinnegrupper og også som samtalepartnarar. UWC har også arrangert gruppeturar for unge asylsøkarar slik at dei kan få seg eit ørlite avbrekk frå den tomme tilværelsen på asylmottak på Haugland. Vi har initiert samarbeid med “Fylkessenter for musikkterapi “, Sogn og fjordane” og vil utvikle prosjekt saman med dei med mål om å å bidra til aktivisering og deltaking av asylsøkar for å oppnå betre livskvalitet for dei. Prosjektet er støtta av Sarebankstiftinga Sogn og fjordane og UWC. Prosjektstart: Haust 2012.

_______________________________________________________

Endring i armfunksjon og helserelatert livskvalitet etter brystkreftoperasjon – ein 12- års oppfølging 
I perioden 1998-2000 ble det ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter gjennomført en studie som kartla et bredt spekter av de problemene kreftopererte kvinner sliter med.I tillegg til kartlegging ved bruk av fysiske tester og spørreskjema, var innholdet i rehabiliteringen tilpasset fysisk aktivitet, undervisning og gruppesamtaler i tre uker. Det viste seg at kvinnene i prosjektet var generelt i dårlig fysisk form. Vidare funn viste at 36% av kvinnene hadde lymfeødem og angst og depressjon av auka i forhold til den generelle befolkinga. Fysioterapeut Kari Fismen vil no utføre dei same testane og spørjeundersøkingane for dei same kvinnene, 12 år etter brystoperasjon for å finne ny informasjon om lang-tidseffektar etter kreftbehandling. Prosjektperiode: 2012-2013.

______________________________________________________________

Utforsking av korleis desse læringsmåla (prinsipiell, vise omsorg og å vere "openminded") er begrepsfesta av studentane i eit IB-UWC program
Dona Pursall er engelsklærar ved UWC og har fått økonomisk støtte til dette prosjektet frå "Professor Jeff Thompson research fund". Forskingsmetode: Intervju. Prosjekt periode: 2011/2012. Veiledar: Alistair Robertson, UWC.

___________________________________________________________

 

 

Norsk nynorsk