Languages

March 2013

Besøk frå Ralf Westphal, PhD, Lærar i "outdoor activities", University of Marburg

Mar
11

Frå den 12te til 15de mars, vil Ralf Westphal, lærar i friluftsliv/"outdoor activities" frå Universitetet i Marburg, Tyskland komme på besøk til HIFUS, UWC RKN og RKHR.  Ralf har ein doktorgrad på dette feltet  http://www.education.ed.ac.uk/outdoored/staff/westphal.html

Norwegian Nynorsk
Posted By Anette read more

Visit from Ralf Westphal, PhD, Lecturer in outdoor education/ University of Marburg

Mar
11

From the 12th to the 15th of March, HIFUS, UWC RCN and RKHR will have a visit from Ralf Westphal, lecturer in outdoor education from the University of Marburg in Germany. Ralf has a PhD on outdoor activites and he is now a part of the Educational team at Marburg University on the topic. Here is a summary of Ralfs work during his PhD http://www.education.ed.ac.uk/outdoored/staff/westphal.html

English
Posted By Anette read more

Dagleg leiar av HIFUS er deltakar i SIVAs program for å auke aktivitet av kvinnlege grunderar (Kvinnovasjon)

Mar
11

Anette S. B. Wolff, dagleg leiar i HIFUS, er del av SIVA sitt program for "kvinneleg innovasjon" i Sogn og fjordane (Kvinnovasjon). Programmet er ein del av SIVAs satsing på å skape og auke infrastruktur for nyskaping og innovasjon i Norge (http://www.siva.no/). Programmet har bestått av 3 samlingar for kvinnelege entreprenørar i Sogn og fjordane, der grunnleggande kunnskap i å korleis starte eit firma, inkludert økonomiske og juridiske aspekt, har vore fokus. Ein annan viktig del har vore nettverksbygging mellom deltakarane.

Norwegian Nynorsk
Posted By Anette read more

The Director of HIFUS is a part of SIVAs program for "Entrepreneurships for women" (Kvinnovasjon)

Mar
11

Anette S.B. Wolff, Director of HIFUS, is part of SIVAs program for "Entrepreneurships for women" (Kvinnovasjon). The program is part of SIVAs initiative to create and improve infrastructure for innovation in Norway (http://www.siva.no/). The program has consisisted of 3 gatherings for female Entrepreneurs in Sogn og fjordane County,where basic knowledge about how to start a Company, including Economic and Legal aspects, has been the focus. Another important aim has been team building between the participants.

English
Posted By Anette read more

HIFUS vil presentere landmine-prosjektet for studentar på UWC RKN College meeting 12/3-13

Mar
11

Landmine-prosjektet er eit fellesprosjekt mellom UWC RKN, RKHR og HIFUS som har som mål å auke meistring, deltaking og livskvaitet for unge landmine-odfre ved å tilby dei ein IB-utdanning samt fysisk og psykisk rehabilitering. HIFUS vil evaluere prosjektet og sjå på effektane for deltakarane og for institusjonane som er involvert.

Norwegian Nynorsk
Posted By Anette read more

HIFUS will present the Landmine victim project for students on the UWC RCN College meeting 12/3-13

Mar
11

The landmine victim project is a joint project between UWC RCN, RKHR and HIFUS which aims to facilitate empowerment, participation and improved life quality for young landmine victims by IB education and skilled physical and psychological rehabilitation. HIFUS will lead a research project in which the outcomes for the particpants and the involved institutions will be evaluated.

English
Posted By Anette read more