Languages

November 2012

20-års jubileumet til Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter!

Nov
13

Den 25/10-12 feira Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter (RKHR) sin "20-årsdag" med eit jubileumsseminar.Det overordna målet med rehabilitering på Haugland kom godt fram med varierte og gode innlegg; å få flest muleg folk til ein betre kvardag. Kenneth Birknes, også kjent frå TV-programmet "Ingen grenser", var utan tvil det innlegget som vekte mest kjensler.

Bilete: Lege Eirik Fismen, medisinsk ansvarleg ved RKHR, som foredragsholdar på jubileumsseminaret.

______________________________________________________

 

Norwegian Nynorsk
Posted By Anonymous (not verified) read more

The Red Cross Haugland Rehabilitation Centre: 20 year anniversary

Nov
13

On the 25/10-12, Red Cross Haugland rehabilitation centre celebrated its' 20-years anniversary with a seminar. The programme was varied and very good (see attachment). The superior goal of rehabilitation at Haugland was very well communicated with varied and very good lectures: to help people to have a better life, a better "everyday". Kenneth Birknes, also known from the TV-programme "Ingen grenser" (No limits), held the lecture which opened up for most tears and most laughs.

Picture: Dr. Eirik Fismen, Medical Responsible doctor at RKHR, as lecturerer at the seminar.

English
Posted By Anonymous (not verified) read more

Midler frå Sparebankstiftinga til asylmottak-prosjekt

Nov
07

Sparebankstiftinga Sogn og fjordane har gitt midlar til UWC/HIFUS sitt prosjekt om å auka interaksjon mellom UWC og asylmottak-bebuarar. I dette prosjektet vil ein samarbeide med Bergum asylmottak i Førde og tilby unge bebuarar der 1-2 små opphold ved United World College i Flekke. Målet er at bebuarane får "ein aktiv kvardag" og at dei får delta på aktivitetar saman med UWC-studentar. Mange av studentane ved UWC kjem frå land som også nokre asylsøkjarar kjem frå og dei snakkar det same språket.

Norwegian Nynorsk
Posted By Anonymous (not verified) read more

Funding from Sparebankstiftinga to asylum centre project

Nov
07

Sparebanken Sogn og fjordane have given funds to UWC / HIFUS's asylum centre project; a project with the aim to increase interaction between UWC and asylum-residents. In this project, we will collaborate with Bergum asylum centre in Førde and provide young residents a 1-2 small stays at United World College in Flekke. The goal is that residents get "an active everyday" and that they will participate in activities together with UWC students. Many of the students at UWC are from countries that also some asylum seekers come from, and they speak the same language. We will also collaborate with

English
Posted By Anonymous (not verified) read more

Midler frå Helsedirektoratet til samhandlingsprosjekt

Nov
07

Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter (RKHR) og HIFUS har fått innvilga midler til å utføre 2 samhandlingsprosjekt.

Det første prosjektet går ut på skape arenarer for samhandling mellom RKHR, NAV og primærhelsetenesta. Ein ynskjer å prøve ut eit opplegg med samhandlingsmøter før, under og etter eit rehabiliteringsopphold og vil etterpå intervjue både inkluderte klientar og helse-personell for å sjå korleis dette opplevast. Dersom nytteverdien er positiv vil ein jobbe for å implementere desse møta i drifta, spesielt for pasientar med behov for komplisert rehabilitering.

Norwegian Nynorsk
Posted By Anonymous (not verified) read more

Besøk frå ICRC Special Funds for disabled (SFD) til Haugland

Nov
07

24.09.12

I anledning landmineprosjektet fekk vi måndag den 24/9 besøk av Styreledar Professor Claude la Coultre og Direktør Max Deneu frå "the International Committee of the Red Cross (ICRC) Special Fund for disabled (SFD)". Målet til denne organisasjonen er å mediere fysisk rehabilitering låginntekts-land.

Les meir om organisasjonen her:

http://www.icrc.org/fund-disabled

Norwegian Nynorsk
Posted By Anonymous (not verified) read more

Landmine-prosjektet i lokalavisa BT 6/10-12

Nov
07

Bergens tidende, ei av dei største avisene på Vestkysten av Norge, hadde ein artikkel om landmine-prosjektet den 6te oktober.

Landmine-prosjektet er eit fellsprosjekt mellom UWC RKN, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter og HIFUS. Målet til prosjektet er deltaking, meistring og betre livskvalitet for unge landmineofre. Dei blir tilbode ein IB-utdanning og rehabilitering, og verdiane og effektane av prosjektet for deltakarane og for institusjonane vil bli målt.

_________________________________________________

Norwegian Nynorsk
Posted By Anonymous (not verified) read more

Visit from the ICRC Special fund for disabled to Haugland

Nov
07

24.09.12

As a part of the land mine victim project, we got a visit from the Chair Professor Claude la Coultre and the Director Max Deneu from "the International Committee of the Red Cross (ICRC) Special Fund for disabled (SFD)". The aim of this organization is to promote physical rehabilitation in low income countries.

Read more about the organisation here:

http://www.icrc.org/fund-disabled

English
Posted By Anonymous (not verified) read more

Funding to RKHR for two projects regarding interactions with other levels of health care

Nov
07

Red Cross Haugland rehabilitation (RKHR) and HIFUS has received funding for two "Interaction (samhandlings-) projects" including several health-institutions and levels of health care

English
Posted By edmund read more

The land mine victim project in the local newspaper (6/10-12)

Nov
07

Bergens Tidende, one of the largest newspapers on the west coast of Norway had an article about the land mine victim project on the 6th of October.

The landmine victim project is a collaborative project between UWC RCN, Red Cross Haugland rehabilitation centre and HIFUS. The aim of the project is participation, empowerment and improved life quality of young land mine victims. They are offered an IB-education and rehabilitation, and the values and the effects of the project for the participants and institutions will be measured.  

English
Posted By Anonymous (not verified) read more